• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Daily Industry News The Angels Law - an update

The Angels Law - an update

Jan. 6, 2016

 
בתאריך ה- 29/12/2015, השלימה ועדת הכספים של הכנסת את דיוניה בהצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו- 2012 (תיקוני חקיקה), (תיקון מס' 5), התשע"ו – 2016, הידוע גם כ"חוק האנג'לים".
 
חוק האנג'לים החל במקור כיוזמה משותפת של יו"ר שדולת ההייטק בכנסת – ח"כ רוברט אילטוב ושל האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות (IATI) שנועדה לאפשר תמריצים להשקעות אנג'לים בחברות הזנק בתחילת דרכן. בסיומו של תהליך אינטנסיבי, החוק נחקק לראשונה, במסגרת חוק ההסדרים ותקציב המדינה לשנים 2011 ו- 2012.
לאחר השלמת הליך החקיקה ולאור קשיים באופן יישומו בפועל, החל תהליך המשותף לח"כ אילטוב, למשרדי הממשלה הרלוונטיים ולגופים נוספים, ביניהם IATI, בנוגע לעריכת שינויים ותיקונים שישפרו את החוק.
 
להלן השינויים העיקריים הבאים לידי ביטוי בנוסח החדש:

הוספת מסלול השקעה: התווסף לחוק מסלול השקעה ב"בחברה מתחילה" (בנוסף למסלול הקיים ב"חברת מטרה").

שותפות בין יחידים תיחשב כ"משקיע": מדובר בתיקון משמעותי לפיו, קבוצת משקיעים יוכלו ליהנות מהטבות המס המוגדרות בחוק. עד כה, ההטבות ניתנו למשקיע יחיד בלבד. סוגיה שנידרש לה בעתיד ונפעל לקידומה, הינה הכרה באנג'לים המשקיעים בחברות צעירות, באמצעות קרנות הון סיכון. נושא זה, עלה לדיון בוועדת הכספים ובמסגרתו הוחלט כי הנושא צריך להיות מוסדר בחקיקה נפרדת.

יצירת ודאות: התיקון מסדיר את אי הוודאות למשקיעים לגבי זכאותם להטבות המס. התיקון, יוצר ודאות מיידית, במועד ההשקעה. במידה ותהיינה הפרה של תנאי ההטבה, הסנקציות יחולו על החברות עצמן ולא על המשקיע.
תקופת ההטבה: במסגרת התיקון, החוק הרחיב את ההטבה לחברות הפועלות בפריפריה (אזור פיתוח א' כפי שמוגדר בחוק עידוד השקעות הון). במקרה של השקעה בחברות הפועלות בפריפריה, הזכאות תהיה למשך 60 חודשים מיום התאגדותן, לעומת חברות שאינן פועלות בפריפריה, עבורן הזכאות תהיה למשך 48 חודשים מיום התאגדותן. 
 
לנוחיותכם, הנה הקישור לנוסחה הסופי של הצעת החוק אשר מיועד לעלות, בימים אלה, להצבעה במליאת הכנסת.
 

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap