• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Daily Industry News IATI CEO's Letter to VC Fund Partners on Tax Authority Preliminary Approvals for Foreign Investors

IATI CEO's Letter to VC Fund Partners on Tax Authority Preliminary Approvals for Foreign Investors

Mar. 30, 2018

שלום רב, 

האישורים המקדמיים של רשות המסים למשקיעים זרים בקרנות הון סיכון, הוקפאו מזה מספר חודשים. הקפאה זו יצרה אי שקט רב בקרב מנהלי הקרנות והמשקיעים בהן.

בעקבות טיפולנו האינטנסיבי בנושא מול רשות המיסים, אנחנו שמחים להביא לידיעתכם כמה עדכונים חשובים שגובשו במספר דיונים שערכנו השבוע עם רשות המיסים בנושא.

המתווה המפורט להלן טרם אושר סופית ע"י רשות המיסים, ולאחר חג הפסח נעדכן בהתפתחויות נוספות.

להלן עיקרי הדברים שגובשו לאחר פגישות סוערות שלנו עם רשות המיסים:

משרד המשפטים בחן את דו"ח מבקר המדינה וקבע כי תהליך הפקת האישורים בעבר היה תקין. לפיכך כל האישורים שהופקו בעבר עומדים בתוקפם ללא כל שינוי.

לגבי בקשות חדשות לאישורים שיוגשו –

כל קרן תגיש לאחר הסגירה סופית הודעה ובה רשימת המשקיעים הזרים בה וסיווגם לפי קבוצות בהתאם לקריטריונים פשוטים שיפורסמו המתחקים אחרי יכולתם של משקיעי החוץ לקבל זיכוי ממס במדינת מושבם על מסים אם ישולמו בישראל.

ההודעה תתבסס רק על מידע שיהיה בידי מנהל הקרן על פי הסכמי ה- Subscription שיקבל מכל משקיע.
 ככל ש-90% או יותר מכלל המשקיעים הזרים בקרן אינם זכאים לזיכוי במדינת מושבם על מס שישולם בישראל בגין רווחי הון – אזי כלל המשקיעים הזרים בקרן יהיו פטורים ממס רווחי הון בישראל.

ככל שפחות מ-90% מכלל המשקיעים הזרים בקרן אינם זכאים לזיכוי במדינת מושבם על מס שישולם בישראל בגין רווחי הון – אזי המשקיעים הזרים אשר אינם זכאים לזיכוי על פי ההצהרה, יהיו פטורים, ורק המשקיעים הזרים אשר זכאים לזיכוי, יהיו חייבים בישראל במס על רווחי הון. מס זה בכל מקרה לא יעלה על שעור מס רווחי ההון החל על המשקיע במדינת מושבו.

ייקבעו כללים למיסוי הכנסות ריבית ודיבידנד לפי סוגי המשקיעים בדומה לנהוג כיום בקרנות פרייבט אקוויטי.

ביחס לקרנות אשר הגישו בקשות להסדר מס על בסיס סעיף 16א לפקודה עד ליום 1/12/2017  - הסדרים של קרנות אלה הועברו לחתימה מיידית של מנהל רשות המסים וכבר ראינו כמה הסדרים שהתקבלו ביומיים האחרונים. הסכר נפתח.

קרנות אשר הגישו בקשות להסדר מס לאחר יום 1/12/2017  ועד למועד פרסום חוזרי רשות המסים (14.3.18) – גם לקרנות אלה יוצאו הסדרים בהקדם, אך הן יצטרכו לתת מידע לגבי הרכב משקיעיהן כאמור בסעיף 2(a) לעיל.

במקביל לקידום ההסדר המפורט לעיל, נקיים דיונים דחופים נוספים עם מס הכנסה בנושא השינוי בתנאים שנקבעו במסגרת חוזרי מס הכנסה לגבי קרנות השקעה.

בנוסף, IATI פועל עם רשות המסים לגיבוש חקיקה שתסדיר נושא זה באופן אשר ייצב וירחיב את הסדרי הפטור של תושבי החוץ.

את פעילות IATI בנושא זה מרכזים עוה"ד ד"ר אייל שנהב, עו"ד (רו"ח) אלדר בן-רובי (מיתר, ליקוורניק, גבע, לשם, טל ) ורו"ח עמית אורינג (EY) מועדת עורכי הדין ורואי החשבון של האיגוד.

נמשיך לעדכן עם השלמתו הצפויה בקרוב של התהליך.

קרין מאיר רובינשטיין

מנכ"לית IATI

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap