• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI Resources Members' Contributions No Exemption for Giant Corporations

No Exemption for Giant Corporations

אין פטור לתאגידי הענק

עו"ד רפאל ליבא, שותף בכיר ומנהל מחלקת הליטיגציה במשרד איתן מהולל & שדות 

לאחרונה ניתנה על-ידי בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (השופטת אסתר שטמר) החלטה לפיה תhאלץ פייסבוק (Facebook), בניגוד לרצונה, להתדיין בארץ ולהשיב לבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה כנגדה, בטענה לפיה הפעילה כביכול  מנגנון ניטור להודעות הפרטיות של המשתמשים, תוך קריאתן ועשיית שימוש בתוכנן. בתגובה לתובענה טענה פייסבוק כי יש לדחות על הסף את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית, שכן לבית המשפט בארץ אין סמכות לדון בתובענה. פייסבוק תמכה טענתה, בין היתר, בתנאי ההתקשרות הכלולים בהסכם ההצטרפות שאותו מאשר כל מי שמבקש לפתוח חשבון משתמש, בהם נקבע כי כל סכסוך בינה לבין המשתמשים יתקיים במקום מושבה של פייסבוק בארה"ב ולפי דין מדינת קליפורניה.

השופטת שטמר דחתה את טענת פייסבוק וקבעה כי תניית ההתקשרות כאמור הינה מקפחת ודינה להתבטל. לגישתה, מי שמפיץ את מרכולתו ברחבי העולם צריך להיות נכון להיתבע בכל מדינה שבא הוא עושה עסקים בהיקף משמעותי. פסיקה פרו-צרכנית זו, ופסיקות דומות לה שניתנו לאחרונה, משדרות מסר חד וברור לתאגידי ענק בינלאומיים אשר מספקים שירותים בישראל, לפיו הם יהיו כפופים לדין הישראלי גם אם נקבע אחרת בהסכם בין אותם תאגידים לבין המשתמשים בשירותיהם. אין ספק שהתגוננות תאגידים בינלאומיים כנגד תביעות העלולות להיות מוגשות נגדם בישראל טומנת בחובה עלויות כספיות לא מבוטלות, ונותר לראות האם עלויות אלו לא יגולגלו, בסופו של יום, לפתחו של הצרכן הישראלי.

 

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap