• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI Resources Members' Contributions Crowd Funding Through Offering Without Prospectus

Crowd Funding Through Offering Without Prospectus

מימון המונים בדרך של הצעה של ניירות ערך בלא תשקיף

עוה"ד איתן שמואלי וניר ויסברגר, משרד איתן מהולל & שדות

לאחרונה התקבל בכנסת החוק לקידום השקעות בחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה העילית (היי-טק), שנועד להקל ולסייע לחברות היי-טק לגייס מימון לפעילותן, ובכך להגדיל את הסיכוי להישארותן של חברות אלו בישראל. החוק חוקק לאור הנתון העגום לפיו למעלה מ- 95% מחברות ההיי-טק הישראליות נמכרות לחברות זרות, על אף ההבנה שתעשיית ההיי-טק הינה מנוע הצמיחה העיקרי של המשק הישראלי.

החוק עוסק, בהקמה של מנגנון למימון המונים (Crowdfunding) לשם השקעה בניירות ערך. יש לציין, כי מרבית ההוראות האופרטיביות אשר יסדירו את אופן הפעילות של מימון המונים, תקבענה בתקנות שיותקנו מכוח החוק, ואשר טרם אומצו. לכן, על אף כניסתו של החוק לתוקף, לא ניתן לפעול כיום לגיוס ולהשקעה של כספים בדרך של מימון המונים, וזאת עד שיאומצו התקנות.

מימון המונים, כידוע, הינו מודל לגיוס סכומים קטנים מהציבור הרחב באמצעות פלטפורמה אינטרנטית. בשנים האחרונות, חלה עליה מתמדת ברחבי העולם בהיקף הגיוסים באמצעות מודל מימון המונים, וכן במספר הפלטפורמות האינטרנטיות אשר דרכן מתבצע הגיוס.

במענה למגמה ההולכת וגוברת של השימוש במודל מימון המונים לצורך גיוס כספים, ועל מנת  לספק פתרון מימוני חוץ-בורסאי לחברות הזנק צעירות (חברות Seed), נחקק החוק אשר נועד, מחד לאפשר לחברות המגייסות נגישות קלה ומיידית יחסית למשקיעים, ומאידך , להגן על המשקיעים מפני הסיכונים האינהרנטיים הכרוכים בהשקעה מסוג זה, על ידי החלת הגבלות שונות על הגורמים המעורבים בגיוס בדרך של מימון המונים.

על פי החוק הצעת ניירות ערך של תאגיד מגייס לציבור, לא תחויב בפרסום תשקיף, אם התאגיד התאגד בישראל ואינו תאגיד שניירות ערך שלו הונפקו כבר לציבור, ובלבד שההצעה נעשית על ידי רכז הצעה היינו על ידי חברה המורשית לרכז את ההצעה ומשמשת מתווכת להצעה ולמכירה של ניירות הערך באמצעות אתר אינטרנט.

החוק קובע הגבלות לעניין סכום ההשקעה שמשקיע רשאי להשקיע בהשקעה בודדת, ובמספר השקעות מצטברות במשך תקופה של 12 חודשים. כמו כן החוק קובע מגבלות לעניין סכום הגיוס המרבי שתאגידים מגייסים יהיו רשאים לגייס מן הציבור הרחב. לאחרונה, פרסמה רשות ניירות ערך נוסח טיוטה מוצע של התקנות, ובמסגרתו הציעה להגביל את סכום ההשקעה המירבי בהשקעה בודדת ל- 10,000 ש"ח, ואת סכום ההשקעה המצטבר במשך תקופה של 12 חודשים ל- 20,000 ₪, ובסכומים גבוהים יותר במקרים מסויימים.

חקיקתו של החוק, מהווה צעד משמעותי בדרך להנפקת ניירות ערך שלא על פי תשקיף. בטרם אימוצן של התקנות, על המחוקק לזכור כי על מנת שמודל מימון ההמונים יהיה אפקטיבי, ויסייע הלכה למעשה במימון פעילותן של חברות בתחילת דרכן, יש להחיל חובות והגבלות על החברות המגייסות, אשר יפחיתו את הסיכונים הכרוכים בהשקעות מקוונות שאינן מפוקחות, תוך שמירה על הליך השקעה פשוט, אשר אינו כרוך בעלויות רבות, שעשויות להפוך את אפיק הגיוס ההמוני ללא כדאי בעבור החברות המגייסות והמשקיעים כאחד.

עו"ד איתן שמואלי ועו"ד ניר וייסברגר הינם מנהלים משותפים של מחלקת שוק ההון ושותף במשרד איתן מהולל & שדות, עורכי דין ועורכי פטנטים.

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap