• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI Resources Members' Contributions עדכונים בהוראות רשות החדשנות - מתן רישיונות לשימוש בידע מחוץ לישראל

עדכונים בהוראות רשות החדשנות - מתן רישיונות לשימוש בידע מחוץ לישראל

מאת עוה"ד עופר מנור ועופר בן-יהודה, שותפים במחלקת הייטק והון סיכון, שבלת ושות'.

בימים האחרונים מועצת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (לשעבר לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה) ("רשות החדשנות") אישרה הוראות חדשות ("הוראות השימוש בידע") למתן היתר להוצאת ידע מחוץ לישראל של חברות, אשר קיבלו מענקים תחת החוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשיה, תשמ"ד-1984 ("חברות נתמכות").

הרינו להביא בפניכם את עיקרי ההוראות:

הוראות למתן הרשאה לשימוש בידע מחוץ לישראל

הוראות השימוש בידע, אשר נכנסו לתוקפן לאחרונה, יאפשרו לחברות נתמכות מדען להעביר ידע אשר פותח במימון רשות החדשנות ("ידע נתמך"), לגופים זרים מחוץ לישראל, על-ידי מתן רישיונות שימוש בידע.

* מתן רשיונות כאמור מותנה באישור מוקדם של ועדת המחקר של רשות החדשנות, הרשאית לפי שיקול דעתה לאשר בקשה למתן רשיון לגופים מחוץ לישראל תחת הוראת אלו, ובלבד שמתן הרשיון תהיה בדרך שלא תפקיע מהחברה לחלוטין את הבעלות בידע.

* יצויין שבמקרה בו הרישיון מפקיע לחלוטין את הבעלות בידע, יחולו על מתן הרשיון הוראות מסלול הטבה מס' 1 לחוק המו"פ (הקובעות הוראות החלות על מכירה של ידע מחוץ לישראל).

* ככל שניתן אישור ועדת המחקר, תידרש החברה לשלם לרשות החדשנות תשלום עבור מתן הרשיון, הנגזר מכל תמורה שהחברה תקבל עבור הרישיון, בהתאם לנוסחאות המפורטות בהוראות השימוש בידע (עד 50% מהתמורה), וכתלות באופן תשלום התמורה – תשלום אחד או תשלומים לשיעורין.

* גובה התשלום המזערי לרשות החדשנות יהיה סכום המענק הצמוד ("סכום התשלום המזערי") וגובה התשלום המירבי יקבע בהתאם להוראות רשות החדשנות לענין הסכום המירבי לתשלום בעד העברת ידע (עד פי 6 מסכום המענק הצמוד), כאשר לצורך חישוב הסכום המירבי, ילקחו בחשבון תשלומי תמלוגים ששילם מקבל האישור וכן כל תשלום אחר ששילם בגין מתן אישורי הרשות תחת הוראות השימוש בידע.

* בקבלת אישור רשות החדשנות, לוקחת על עצמה החברה, במקרים מסוימים שנקבעו בהוראות, אחריות להחזרה לרשות החדשנות של סכום התשלום המזערי, אף אם התשלומים שישולמו בגין התמורה בעד הרשיון לא יכסו סכום זה.

* ועדת המחקר רשאית לקבוע את התמורה בגין עסקת הרשיון על-פי חוות דעת כלכלית במצבים מסוימים שנקבעו בהוראות הכוללים, בין היתר, עסקאות בהן מתקיימים יחסים מיוחדים (למשל יחסים בין חברות קשורות, יחסי עובד-מעביד, שותפים עסקיים ואף יחסי בלעדיות עם סוכן בלעדי או בעל זיכיון בלעדי); וכן עסקאות בהן התמורה שנקבעה אינה משקפת את מחיר השוק.

* ועדת המחקר רשאית, מטעמים מיוחדים שירשמו, לאשר פטור מתשלום לרשות החדשנות במקרים מסוימים בהם החברה נתמכת המדען מעניקה לחברה הזרה רשיון לידע, בתמורה לקבלת רשיון בידע חלופי (Cross Licensing).

החידוש העיקרי של הוראות אלו מול הוראות חוק המו"פ, כפי שהיו בתוקפן ערב כניסתן לתוקף, הוא קיומו של מסלול חדש להוצאת ידע נתמך מחוץ לישראל על דרך של מתן רישיונות, אולם מעיון ראשוני בהוראות עולות מספר שאלות בנוגע לדרכי היישום והשפעתן על מבנה עסקאות המסחור (לרבות בכל הנוגע להשפעה על הדוחות הכספיים של חברות אלו). 

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap