• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI Resources Members' Contributions Online P2P Platforms: Legal Aspects

Online P2P Platforms: Legal Aspects

פלטפורמות הלוואות המונים

מאת עו"ד מירי קמחי, עו"ד דקלה לביא-פישר ועו"ד ינית בס, המחלקה העסקית, פישר בכר חן וול אוריון ושות'.

תחום מתפתח בתעשיית הפינטק (טכנולוגיה פיננסית) הינו פלטפורמות הלוואות המונים המתווכות באופן מקוון בין מלווים המעוניינים להשקיע מכספם לבין לווים המעוניינים ללוות כספים (להלן: "הפלטפורמות"). הלווה והמלווה מתקשרים כל אחד באופן ישיר עם הפלטפורמה ואינם עורכים התקשרות ישירה ביניהם. מעבר לפעילות התיווך באשראי, מהווה הפלטפורמה גם גורם תפעולי אשר ינקוט הליכים מסוימים לגביית החובות מהלווים עבור המלווים.

הפלטפורמות תורמות לצמצום עלויות התיווך שגובים הגופים הפיננסיים. הן מתאפיינות בשקיפות ופשטות תפעולית, מספקות אפשרויות לגיוס כספים גם למי שאינו מקבל מענה במסגרת המערכת הפיננסית הקיימת ואינן דורשות הקמת סניפים, כוח אדם רב והוצאות תפעול גבוהות.

כיום פועלות בישראל מספר פלטפורמות אינטרנטיות מסוג זה. הן כפופות לאסדרה ולפיקוח רגולטורי באופן חלקי בלבד והיקף פעילותן קטן ביחס לפלטפורמות מסוג זה בעולם המערבי שהופכות בשנים האחרונות לשחקן משמעותי בשוק האשראי.

על רקע זה, בתאריך 24 ביולי 2017 אושר תיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016 (להלן: "חוק השירותים הפיננסיים המוסדרים"). התיקון ייכנס לתוקף ביום 1 בפברואר 2018.

במסגרת עדכון זה נבקש לסקור בפניכם את עיקרי החקיקה החדשה:

רקע כללי

ביולי 2016 התקבל בכנסת חוק השירותים הפיננסיים המוסדרים במסגרת מאמצי משרד האוצר להסדיר בחקיקה את ענף האשראי החוץ מוסדי, תחום אשר עד לכניסת החוק האמור, לא היה מוסדר בחקיקה או ברגולציה.

האסדרה במסגרת חקיקה זו חולקה למספר מקטעים כך שבכל מקטע הוסדרו תחומי שירותים פיננסיים שונים. במקטע הראשון הוסדר תחום מתן שירות בנכס פיננסי ותחום מתן האשראי.

תיקון חוק השירותים הפיננסיים המוסדרים העומד במרכזו של עדכון זה, המהווה מקטע נוסף במסגרת מאמצי משרד האוצר להגביר את התחרות בשוק האשראי הישראלי, מבקש להסדיר את פעילות מתן ההלוואות המקוונות באמצעות הפלטפורמות. התיקון מציע פיקוח רגולטורי המעניק הגנה למשתתפים ומניעת שימוש לרעה בפלטפורמות מחד, והגנות לעידוד השימוש בפלטפורמות במטרה להגביר את התחרות בשוק האשראי מאידך.

להלן עיקרי התיקון:

- הרחבת תחולת חוק השירותים הפיננסיים המוסדרים על הפלטפורמות והכפפת פעילותן לרגולטור: הפלטפורמות ייכללו תחת הגדרת שירותים פיננסיים שבחוק השירותים הפיננסיים המוסדרים ובהתאם סמכויותיו של המפקח על שירותים פיננסיים מוסדרים (רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון) יחולו גם על הפלטפורמות.
- חובת רישוי: הפעלת הפלטפורמות תותנה בקבלת רישיון מהמפקח. מפעילי הפלטפורמות אשר יעמדו בדרישות חוק השירותים הפיננסיים המוסדרים יקבלו רישיון בסיסי או רישיון מורחב, בהתאם להיקף הפעילות. קבלת הרישיון מותנית בעמידה במספר תנאים בהתאם לסוג הרישיון הנדרש (תנאים אלו נוגעים למעמד מבקש הרישיון, הון עצמי מזערי, עמידה בתנאי מינוי וכהונה של נושאי משרה בבעל הרישיון ועוד).
- מגבלות ייחודיות לבעלי רישיון לפלטפורמות: בנוסף למגבלות הכלליות החלות על בעלי רישיון למתן שירותים פיננסיים (בשינויים המתחייבים), על בעלי רישיון לפלטפורמות יחולו מגבלות פרטניות וביניהן – חובה לניהול כספי המלווים והכספים המועברים אל בעל הרישיון כהחזר אשראי מאת הלווים בחשבון נאמנות, מגבלות לעניין עיסוק במתן אשראי ועוד.
- כלים וסמכויות המפקח: התיקון לחוק השירותים הפיננסיים המוסדרים מקנה למפקח סמכויות נרחבות לפיקוח על בעלי הפלטפורמות וביניהן סמכות לסרב להעניק רישיון מטעמים שבטובת הציבור, סמכות לבטל או להתלות רישיון, סמכות לשנות או לבטל היתר שליטה, סמכות לתת הוראות לבעל רישיון לעניין ניהול חשבון הנאמנות, שמירה על ענייני המלווים והלווים ועוד.
- פיקוח צרכני כלפי לווים: לשם שמירה על עניינם של הלווים, התיקון קובע כללים החלים על בעלי הפלטפורמות וביניהם – כללים לעניין ביצוע פירעון מוקדם של החוב, חובות דיווח ללווים על סך העלויות בהן יישאו בקשר עם קבלת האשראי ועל האפשרות למסירת פרטיהם המזהים למלווים ועוד.
- פיקוח צרכני כלפי מלווים: לשם שמירה על עניינם של המלווים, התיקון קובע כללים החלים על בעלי הפלטפורמות וביניהם - אי מסירת פרטים מזהים של לווה או מלווה ללקוח אחר (בכפוף לחריגים), מגבלות לעניין קטינים, איסור העדפה בין מלווים בהלוואות דומות, חובה לפעול לגביית החזר האשראי מאת הלווה במועד, חובת דיווח למלווים על הסיכונים הכרוכים במתן ההלוואה (בהתאם לסולם השוואתי או מודל מאושר אחר להערכת סיכוני האשראי) ועל שיעור התשואה על מתן האשראי ועוד.
- הגנות ינוקא: לפלטפורמות הפרטיות תוענק "הגנת ינוקא", אשר תאסור על הבנקים ועל תאגידי עזר לעסוק בהפעלת פלטפורמות או להחזיק באמצעי שליטה בפלטפורמות למשך שלוש שנים מיום תחולת התיקון (כפוף לחריגים לעניין חברות כרטיסי אשראי).

 התיקון האחרון ביוזמת משרד האוצר מהווה צעד נוסף בניסיון לייצר אלטרנטיבות לאשראי הבנקאי למשקי בית ולעסקים קטנים. החקיקה מבקשת לחזק שחקנים הפועלים בתחום ולאפשר את הגדלת נפח הפעילות של הפלטפורמות, זאת תוך הגנה על המשקיעים והלווים.

להשלמת התמונה יצוין כי תיווך מקוון באשראי בין מלווים ללווים שהם תאגידים בסכום העולה על מיליון שקלים, מוסדר בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, כפי שתוקן במסגרת החוק לקידום השקעות בחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה העילית (היי טק), התשע"ו-2015.

לצפייה בתיקון לחוק השירותים הפיננסיים המוסדרים לחצו כאן.

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap