• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Events Calendar תקנות אבטחת מידע - עדכון ויום עיון

תקנות אבטחת מידע - עדכון ויום עיון

Apr. 6, 2017

ב-21 במרץ 2017 אושרו בוועדת חוק, חוקה ומשפט של הכנסת תקנות אבטחת מידע מכוח חוק הגנת הפרטיות.

התקנות מהוות מהפכה של ממש בתחום רגולציית אבטחת המידע בישראל והן מטילות חובות משמעותיות על בעלי מאגרי מידע לאבטחת המידע שברשותם.

בין החובות החדשות שהתקנות קובעות:

·         אימוץ כתב מדיניות מחייב ונוהלי אבטחת מידע מקיפים.

·         מיפוי מערכות המידע בארגון וביצוע סקר סיכונים.

·         ביצוע מבדקי חדירות והטמעת אמצעי אבטחה מתקדמים.

·         הטמעת תפיסות אבטחת מידע בניהול כוח אדם.

·         חובות דיווח על אירועי אבטחה לרשם מאגרי המידע.

מתוך הכרה בכך שחברות רבות יידרשו לתקופת היערכות משמעותית לצורך עמידה בתקנות החדשות, נקבע כי הן תיכנסנה לתוקף בתום שנה ממועד פרסומן.

משרד פישר בכר חן וול אוריון ושות' יערוך ביום 6 באפריל 2017, בין השעות 8:30 – 11:30 מפגש מקצועי לצורך סקירת השינויים המשפטיים בתחום אבטחת המידע, הגנת הפרטיות וסיכוני הסייבר, בדגש על הוראות התקנות החדשות.

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, אך מצריכה רישום מוקדם.

להרשמה, אנא פנו במייל חוזר לכתובת: sec9nw@fbclawyers.com , תוך ציון שם, חברה ומספר טלפון.

 

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap