• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Daily Industry News נוהל לעניין הבאת מומחה זר בהיי-טק

נוהל לעניין הבאת מומחה זר בהיי-טק

Jan. 14, 2019

נוהל להכרה בתאגיד כתאגיד עתיר ידע טכנולוגי לעניין הבאת מומחה זר בהייטק
(ויזת עבודה ב-1 של רשות האוכלוסין וההגירה)


רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה ב-2018 נוהל ניסויי ייחודי לטיפול בבקשות של חברות הייטק להעסקת מומחים זרים בישראל. תנאי לקבלת טיפול במסגרת נוהל ייעודי זה, הוא קבלת הכרה מרשות החדשנות כי אכן מדובר בתאגיד עתיר ידע טכנולוגי (בהתאם לעקרונות המפורטים כאן).

מומחים זרים בהייטק הינם עובדי מחקר ופיתוח או בעלי מומחיות ייחודית המסייעת לפעילות עסקית שקשורה למוצר או לשירות המפותח על ידי החברה, המשתכרים לפחות כפליים השכר הממוצע במשק.

בנוהל החדש, הליך הגשת הבקשה פשוט ונוח – הבקשה מוגשת באופן מקוון והיתר העסקה עבור מומחים זרים ממדינות פטורות מאשרה מאושר תוך ימים ספורים. כמו כן, בן/בת זוג של מומחה זר בהייטק זכאי אף הוא לקבל אשרת עבודה בישראל.

לפרטים נוספים ולשאלות אנא פנו להדס  hadas@iati.co.il

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap