• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Daily Industry News IATI Joins The "Israel 2048" National Initiative

IATI Joins The "Israel 2048" National Initiative

Jun. 18, 2019

איגוד IATI שמח להימנות על מובילי יוזמת ישראל 2048 – עתיד משותף", גוף של ארגוני החברה האזרחית והעסקית, הפועל לקידום מהלך לאומי וגיבוש חזון כולל למדינת ישראל. את "ישראל 2048" מובילים איתנו התאחדות התעשיינים בישראל, התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל, גורמי מרכז השלטון המקומי בישראל, ארגוני המגזר השלישי ועוד, השוקדים על הובלת מהלכים לשם הכנה לחברת העתיד, בנושאים כמו חינוך, הכשרה מקצועית, מגוון אנושי וקידום הפריפריה. יחד נצמיח מרכזים חדשים לישראל, של יצירה ושגשוג כלכלי, תרבותי, חינוכי ותחבורתי בכל הארץ, באופן שיגשר על פערי עבר ויבנה את ישראל לדורות קדימה. תודה לתנועת אור על היוזמה ושיתוף הפעולה.

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap