• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Daily Industry News יוזמת האיגוד לחלוקת מחשבים לתלמידים בסיכון ומשפחות במצוקה

יוזמת האיגוד לחלוקת מחשבים לתלמידים בסיכון ומשפחות במצוקה

Apr. 12, 2020

 

כקהילת החדשנות, תרומתכם משמעותית היום יותר מתמיד!

בימי חירום אלה, IATI רואה את תפקידו לא רק בתמיכה מקצועית, כי אם גם בתמיכה קהילתית ובכלל זה תמיכה באוכלוסיות החלשות. במסגרת זו, מובילה ועדת החינוך של האיגוד יוזמה לחלוקת מחשבים ניידים לתלמידים מבתים נזקקים.

מטרת היוזמה הינה האפשרות ללימוד מרחוק וטיפוח אוריינות בעת השהייה בסגר בבית, אשר יוכלו לסייע לסגירת פערים חינוכיים ודיגיטליים. 

לפי מידע שאספנו, קיימים מחשבים ניידים רבים אצל החברות שאינם בשימוש - אלו המחשבים שאנחנו מחפשים.

לצורך כך, יצר האיגוד שת''פ עם מספר עמותות אשר נטלו על עצמן לבצע את קבלת המחשבים, בדיקתם והשמשתם. IATI יקבל את הפניות השונות מהחברות לצורך תרומת מחשבים ניידים ויעביר אל העמותה. 

לתרומות מחשבים ניידים וכל מידע נוסף, אנא כתבו אל ליאור lior@iati.co.il

תודה לכל השותפים שנרתמו וירתמו ליוזמה גדולה זו וכמובן לחברי ועדת החינוך של IATI.

האיגוד פועל גם בעתות משבר לחיזוק התעשייה ושמירת התנאים המאפשרים צמיחה לאורך זמן בישראל. אנא אל תהססו לעדכן אותנו בצרכים נוספים הרלוונטיים לתעשייה שעולים בימים אלה. 

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap