• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Daily Industry News התמודדות עם נגיף הקורונה - קול קורא של משרד הבריאות לקבלת הצעות

התמודדות עם נגיף הקורונה - קול קורא של משרד הבריאות לקבלת הצעות

Mar. 29, 2020

במסגרת המאמץ להתמודדות עם סוגיית נגיף קורונה, מובילה חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר במשרד הבריאות בחינה של ההזדמנויות וההצעות הטכנולוגיות והרפואיות הרלוונטיות.

ההצעות יעברו מיפוי ותעדוף, בהתאם לרלוונטיות ובהתבסס על שיקול דעתם של גורמי מקצוע.

לידיעת הפונים - חלק מתהליך בחינת ההצעות נעשה בסיוע גורמים חיצוניים למשרד הבריאות.

לטובת הגשת הצעות נפתחה תיבת דוא"ל ייעודית: Corona.tech@moh.gov.il

יש להגיש כל הצעה לדואל זה עם התייחסות לנקודות הבאות:  

         שם המוצר
         תיאור המוצר + מגנון פעולה
         מטרת השימוש במוצר:
         אוכלוסיית יעד
         ממצאי יעילות ובטיחות
         אישורים רגולטוריים בארץ ובעולם (יש לצרף את האישורים)

יודגש, כי משרד הבריאות אינו מתחייב לקבל את ההצעות, לאשרן או לעשות בהן שימוש.

בימים אלה מתקבלות פניות רבות מגורמים שונים היוצרות עומס רב, ולאור זאת יתכנו עיכובים במענה.

 

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap