• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Daily Industry News סקר צרכי מעסיקים של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

סקר צרכי מעסיקים של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

Apr. 23, 2020

מינהל תעסוקת אוכלוסיות במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מעוניין לבחון כיצד ניתן לסייע למעסיקים - כעת ובעת היציאה מהמשבר - לשוב ולקלוט עובדים מאוכלוסיות הגיוון התעסוקתי. לשם כך מבקש המינהל לדעת האם וכיצד נוכל לסייע בתקופה זאת להקניית כישורים, מיומנויות והכשרות מקצועיות מרחוק.  

 

 

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap