• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Daily Industry News עדכונים נוספים-מסלול 43- עידוד השקעות של גופי השקעה מוסדים בתעשיה עתירת הידע

עדכונים נוספים-מסלול 43- עידוד השקעות של גופי השקעה מוסדים בתעשיה עתירת הידע

Jul. 20, 2020

שלום רב,

בהמשך למייל שנשלח ביום שני ה-13 ביולי, 2020 ("המייל הקודם"), מצורפים מספר עדכונים והבהרות:

טופס ההגשה בדף המסלול שבאתר הרשות עודכן. ניתן להוריד את הטופס המעודכן בדף המסלול שבאתר רשות החדשנות – מצורף למייל זה.
בדף המסלול שבאתר רשות החדשנות נוספה דוגמה לשערוך והתחשבנות כמפורט בסעיף 14 למסלול ההטבה. לינק המצורף למייל זה.

הדוגמה הינה לצורך המחשת אופן ביצוע השערוך וההתחשבנות. מובהר כי השערוך וההתחשבנות יעשו בהתאם להוראות מסלול ההטבה ונהליו בלבד.

למרות האמור במייל הקודם, מובהר כי:

במקרה של עלייה של שווי ההשקעות בשיעור של 18.5% או יותר, ישלם מקבל האישור לרשות החדשנות סכום בשיעור של 10% מכל עליית הערך מעבר לרף ה-18.5% כאמור.
השינויים למסלול ההטבה שפורטו במייל הקודם הם עיקרי השינויים בלבד וכניסתם לתוקף מותנית בהשלמת כל ההליכים הנדרשים בהתאם לחוק.
הרשות שומרת על זכותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להשיב לשאלות אשר יוגשו לאחר יום 5 באוגוסט, 2020, כאשר תהיינה נסיבות מיוחדות אשר יצדיקו זאת.
מענה לשאלות הבהרה שיישלחו, יפורסם מפעם לפעם באתר האינטרנט, וזאת ללא חשיפת פרטיו של מגיש השאלה - במידת האפשר. לרשות יהיה שיקול דעת באשר לחשיפת תוכן הפניות.

לינק לדף המסלול באצר רשות החדשנות, בו מופיעים כלל הקבצים המצורפים למייל זה, וגם מסלול ההטבה ונהלי המסלול.

בנוסף וכפי שפירסמנו במייל הקודם ביום 29.7.20 נקיים וובינר אשר מטרתו הסבר על הגשת הבקשות – "עשה ואל תעשה במסגרת ההגשה לתוכנית לעידוד השקעות גופים מוסדיים בחברות הייטק ישראליות"  

לינק והרשמה לאירוע - https://innovationisrael.org.il/events/5095.

מובהר האמור כי כל האמור במייל זה ונספחיו, ובמייל הקודם, כפוף להוראות מסלול ההטבה ונהליו, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.

 

 

 

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap