• Member Login
 • Become a Member
 • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Daily Industry News משרד הכלכלה והתעשייה - הקצאת 53 מלש"ח לעידוד מעסיקים לשלב בשוק העבודה עובדות ועובדים מהפריפריה, בדגש על המגזר הערבי

משרד הכלכלה והתעשייה - הקצאת 53 מלש"ח לעידוד מעסיקים לשלב בשוק העבודה עובדות ועובדים מהפריפריה, בדגש על המגזר הערבי

May. 26, 2021

משרד הכלכלה והתעשייה פרסם הודעת דוברות בנושא הקצאת 53 מלש"ח לעידוד מעסיקים לשלב בשוק העבודה עובדות ועובדים מהפריפריה, בדגש על המגזר הערבי

 

הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה יוצאת ב-3 מקצים של מסלולי תעסוקה המתוקצבים בכ-53 מיליון ₪, לתמרוץ מעסיקים/ות בקליטת עובדות ועובדים חדשים: 2 מסלולי תעסוקה ייעודים חדשים לחברה הערבית ומסלול לקליטת עובדים חדשים בפריפריה, הכולל חידושים במסלול הקיים ביחס למקצים קודמים

 

שר הכלכלה והתעשייה, עמיר פרץ: " הפגיעה התעסוקתית הקשה ביותר בתקופת הקורונה, הייתה באוכלוסיות ששילובן בתעסוקה היה קשה עוד בטרם הקורונה. הנחיתי את משרדי למקד את תכניות תעסוקה לאוכלוסיות אלה על מנת לאפשר להן לחזור למעגל התעסוקה מהר ככול האפשר בשכר הולם, ולתקופה ארוכה"

 

הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה, מפרסמת 3 מסלולים שיעודדו ויסייעו למעסיקים/ות בקליטת עובדות ועובדים חדשים: שילוב עובדות חדשות מהאוכלוסייה הערבית, תושבות מזרח ירושלים, עובדות ועובדים חדשים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב ועובדות ועובדים בשכר גבוה, בפריפריה ובירושלים. הסיוע יינתן בדרך של הקצאה תחרותית.

שלוש התכניות החדשות הינן חלק מ-5 מסלולי תעסוקה  בהיקף תקציבי של 125 מיליון ₪ שאושרו במסגרת תקציבי הקורונה. 

להלן פירוט המסלולים:

מסלול תעסוקה 4.63 נועד לעודד מעסיקים/ות לקלוט עובדות חדשות מהאוכלוסייה הערבית תושבות מזרח ירושלים.

הסיוע יינתן כהשתתפות בעלות שכר העובדות לתקופה של 24 חדשים.

 • שיעור הסיוע יעמוד על 30% מעלות שכרה של העובדת (מענק של עד 115,200 ₪ למשרה).
 • העסקה של לפחות 2 עובדות חדשות.
 • שכר העובדת לא יפחת משכר המינימום בתוספת כל עלויות המעביד.
 • המקצה פתוח למרבית העסקים וענפי התעסוקה.
 • מועד אחרון להגשת הבקשות – 01.06.2021, המקצה תחרותי.

מסלול תעסוקה 4.64 נועד לעודד מעסיקים/ות לקלוט עובדות ועובדים חדשים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב.

הסיוע יינתן כהשתתפות בעלות שכר העובדים החדשים ולתקופה של 24 חדשים.

 • שיעור הסיוע יעמוד על  30%-25% מעלות שכרם של העובדים (מענק של עד 115,200 ₪ למשרה).
 • העסקה של לפחות 3 עובדות ועובדים חדשים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב.
 • שכר העובד לא יפחת משכר המינימום בתוספת כל עלויות המעביד.
 • המקצה פתוח למרבית העסקים וענפי התעסוקה.
 • מועד אחרון להגשת הבקשות – 01.06.2021, המקצה תחרותי.

מסלול תעסוקה 4.18 אשר עודכן השנה לאור משבר הקורונה, נועד לעודד מעסיקים/ות לקלוט עובדות ועובדים חדשים במשרות איכותיות בשכר גבוה באזורי עדיפות לאומית וירושלים.

המסלול מסייע לחברות ומפעלים שמעוניינים להקים, להרחיב או להעתיק את עסקיהם לאזורי עדיפות לאומית או ירושלים, בהעסקת עובדות ועובדים בשכר מעל השכר הממוצע במשק, במטרה ליצור פעילות כלכלית המאפשרת לחברות ולאזורים אלו להתפתח.

הסיוע יינתן כהשתתפות בעלות שכר העובד החדש לתקופה של 24 חדשים.

 • שיעור הסיוע יעמוד על25%  בממוצע מעלות שכרו של העובד (המענק יכול להגיע לעד 180,000 ₪ למשרה).
 • מחזור מינימאלי של 15 מיליוני ₪, העסקה של לפחות 15 עובדים חדשים, לפחות 60% מתגוררים באזורי עדיפות לאומית.
 • תמהיל שכר עובדים חדשים: ל-55% ישולם לפחות השכר הממוצע במשק (כ-11 אלפי ₪) בתוספת עלויות מעביד, ל-45% לפחות פי 1.5 מהשכר הממוצע (כ-16 אלפי ₪ ועד לתקרה של 30 אלפי ₪).
 • ההקצאה תפורסם בימים הקרובים

שלושת מסלולים אלו הינם בהמשך ל-2 מסלולי תעסוקה נוספים שפורסמו בחודשים האחרונים והסתיימו בהצלחה:

מסלול תעסוקה 4.17: מיועד להעסקת עובדות ועובדים חדשים מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בשוק העבודה נמוך (האוכלוסייה החרדית, האוכלוסייה הערבית, אנשים עם מוגבלויות והורים יחידים). בשנת 2020 נוסף תת-מסלול חדש שמיועד גם למעסיקים/ות המתחייבים/ות להעסיק עובדות ועובדים מכלל האוכלוסיות באזורי עדיפות לאומית וירושלים. למרות הירידה בביקושים לעובדים חדשים לאורך שנת 2020, תוצאות המקצה השנתי דווקא הראו תוצאות חיוביות במיוחד. במסגרת המקצה הוגשו 222 בקשות של חברות, מתוכן אושרו 160 בקשות ליצירת כ-1,600 משרות חדשות ושימור של לפחות 2,300 משרות קיימות בעלות שכר ממוצעת של כ- 11,000 ₪.  מדובר בעליה של למעלה מפי 5 לעומת שנה קודמת. שליש מהאישורים הופנו להעסקת עובדות ועובדים חדשים מהאוכלוסייה הערבית, שליש מהאוכלוסייה החרדית ושליש למתגוררים ועובדים באזורי עדיפות לאומית וירושלים.

מסלול תעסוקה 4.20: מיועד להעסקת עובדות ועובדים, לומדי ובוגרי מקצועות טכנולוגיים מהאוכלוסייה הערבית, שזו עבודתם הראשונה בתחום התעשייה עתירת הידע ("מתמחים"). השנה התכנית הורחבה גם להנדסאים ולענפי שירותים מתקדמים.  25 חברות בחרו להגיש בקשות להעסקת 245 משרות חדשות. סך המענקים המבוקשים כ-27 מלש"ח,  בעוד המסלול פורסם עם תקציב של 15 מלש"ח. היקף הביקושים גדל פי 5 משנה שעברה .

מנהל הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, שלמה אטיאס: "שילובן של אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך, הינו משימה חברתית כלכלית חשובה. המסלולים להעסקת בדואים מהנגב ונשים ערביות ממזרח ירושלים שפרסמנו לראשונה, פונים למגזרים, שיקבלו, לראשונה, מיקוד מיוחד ונועדו לקדם אוכלוסיות אלו, לשלבן  בתעסוקה ולתת להן הזדמנות שווה בצבירת ניסיון תעסוקתי. בנוסף לשני מסלולים אלו, אנו מפרסמים את מסלול 4.18 שהינו מסלול הדגל של הרשות להשקעות לעידוד תעסוקה איכותית באזורי עדיפות לאומית".

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap